SUBVECIÓ: Actuacions per la lluita i control de plagues urbanes

DIPSALUT , Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona.-L’Ajuntament de Sant Mori , va quedar inclòs en la convocatòria del programa de suport econòmic a les actuacions per a la lluita i control de plagues urbanes (Pt10) pel als anys 2022-2023, atorgant-nos una subvenció per import de quatre mil tres-cents cinquanta amb trenta-nou  euros (4350,39€) , quantitat aquesta que  hem destinat a contractar els serveis d’una empresa especialitzada en treballs de desratització i desinsectació del clavegueram i els edificis municipals.