DIPUTACIÓ DE GIRONA. CONVOCATÒRIA “DEL PLA A L’ACCIÓ 2022-2023” LÍNIA 1

L’ Ajuntament de Sant Mori , va quedar inclòs a la convocatòria anomenada “Del pla a l’acció” 2022-2023 que va convocar la Diputació de Girona; Línia 1, servei de comptabilitat  i gestió energètica , amb una subvenció de tres-cents vint-i-quatre euros (324,00 €). Aquest servei ha estat realitzat per part dels tècnics del Consell Comarcal […]

SUBVECIÓ: Actuacions per la lluita i control de plagues urbanes

DIPSALUT , Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona.-L’Ajuntament de Sant Mori , va quedar inclòs en la convocatòria del programa de suport econòmic a les actuacions per a la lluita i control de plagues urbanes (Pt10) pel als anys 2022-2023, atorgant-nos una subvenció per import de quatre mil tres-cents cinquanta amb trenta-nou […]

SUBVENCIÓ: Promoció de la salut

DIPSALUT , Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona.-L’Ajuntament de Sant Mori, va quedar inclòs en la convocatòria de 2023 al programa de suport econòmic per a la realització d’activitats de promoció de la salut (Pm07), atorgant-nos una subvenció per import de mil set-cents noranta-sis amb noranta-vuit  euros (1796,98€), quantitat aquesta que  hem […]

EMERGÈNCIA per sequera

A aquesta notícia trobareu les restriccions d’aigua en els usos urbans per a municipis en estat d’emergència. BAN d’Alcaldia Pòster informatiu de les restriccions

Suport de la Diputació de Girona – 2023

L’Ajuntament de Sant Mori, ha quedat inclòs en el Fons econòmic extraordinari any 2023 de la Diputació de Girona, mitjançant l’atorgament d’una subvenció a fons perdut d’import vint mil sis-cents onze amb setanta-un euros (20.611,71 €), que s’ha destinat a finançar part del cost dels treballs d’execució de la renovació de la xarxa d’abastament d’aigua […]

escut

BAN. Pla de Sequera.

A aquesta notícia disposes de BAN amb la informació de l’activació del Pla de Sequera i les mesures que s’han desplegat. Esperem la vostra col·laboració, en bé de la comunitat!!