SUBVENCIÓ: Promoció de la salut

DIPSALUT , Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona.-L’Ajuntament de Sant Mori, va quedar inclòs en la convocatòria de 2023 al programa de suport econòmic per a la realització d’activitats de promoció de la salut (Pm07), atorgant-nos una subvenció per import de mil set-cents noranta-sis amb noranta-vuit  euros (1796,98€), quantitat aquesta que  hem destinat a impartir classes de gimnàstica per a la gent gran.