SUBVENCIÓ. Servei d’Esports

Diputació de Girona, Servei d’Esports: El nostre municipi ha quedat inclòs per l’exercici de 2022, en la convocatòria de subvencions al Programa A: Suport als municipis per a la gestió dels equipaments esportius. Concretament al Subprograma A·3: Suport a les actuacions de condicionament i millora en equipaments esportius municipals, amb l’atorgament d’una subvenció a fons perdut per import de dos mil cinc-cents euros (2.500,00 €), quantitat que hem destinat a la millora de la il·luminació de la pista i el frontó municipal.