SUBVENCIÓ. Assistència i Cooperació als Municipis

Diputació de Girona, Assistència i Cooperació als Municipis: L’Ajuntament va quedar inclòs a la convocatòria de les subvencions del Fons econòmic de caràcter extraordinari amb l’atorgament de vint mil sis-cents onze amb setanta-un euros (20.611,71 €), quantitat que hem destinat al manteniment i millora de l’immoble “bar del local social”.