Pla d’ordenació urbanística

– Documentació Segona aprovació inicial del POUM

Reunió explicativa segona aprovació del POUM

Índex de documents

 

– Textos:

Informe de sostinibilitat ambiental

Informe de sostinibilitat económica pdf

Memòria de la Informació

Memòria de la Ordenació

Memòria Ambiental pdf

Normes Urbanístiques pdf

Estudi mobilitat pdf

Informe CTUG pdf

 

– Plànols d’informació:

I.1. Context territorial

I.2. Pla director de l’Empordà

I.3. Territori municipal   a    b

I.4. Usos i activitats en el territori municipal     b 

I.5. Cadastre de rústica    a    b

I.6. Casc urbà

I.7. Cadastre d’urbana

I.8. Serveis urbanístics existents

I.9. Normes subsidiàries vigents

I.10. Edificacions en sòl no urbanitzable
– Plànols d’ordenació:

O.1.a Classificació del sòl i Estructura general i orgànica del territori

O.1.b Classificació del sòl i Estructura general i orgànica del territori

O.2. Qualificacions urbanístiques. Sòl urbà i urbanitzable

O.3. Gestió urbanística, paràmetres i programa d’actuació

O.4. Imatge prospectiva

O.5a. Serveis urbanístics: il·luminació i electricitat

O.5b. Serveis urbanístics: aigua i sanejament